De Oase Stichting OASE Doelstelling

Doelstelling

De Stichting voor Jeugd en Recreatie 'Oase' wil het evangelie van God, zoals we dat vinden in de Bijbel,  uitdragen. Daarbij wordt tevens grote waarde gehecht aan de recreatieve ontspanning. 
Jongeren hebben met veel vragen te maken: ‘Wie ben ik als christen? Welke keuzes brengt mijn geloof voor mijn dagelijkse leven met zich mee?’ In de Oasekampen proberen we deze elementen te behandelen en willen we jongeren toerusten en opbouwen. Kern en Voorbeeld is de Persoon van Jezus Christus.

Wat geloven wij?

Er is één God, die eeuwig bestaat in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Jezus Christus, de eeuwige, eniggeboren Zoon van God werd mens, zonder op te houden God te zijn. Hij werd ontvangen door de Heilige Geest en werd geboren uit de maagd Maria, zodat Hij God zou openbaren en zondige mensen kon verlossen. Jezus Christus bracht verlossing door Zijn dood aan het kruis als een vertegenwoordigend, plaatsvervangend offer. In onze plaats, voor onze zonden, werd Hij veroordeeld. Onze rechtvaardiging, die op grond van geloof is, is volledig bewezen door Zijn letterlijke, lichamelijke opstanding uit de doden.
De Heilige Geest is in de wereld om Christus te openbaren en de wereld het overtuigend bewijs van zonde, gerechtigheid en oordeel te geven. Hij woont in de gelovige. De Bijbel is Gods Woord, door de Heilige Geest  geïnspireerd. Het is onfeilbaar en heeft gezag in alle delen van het menselijk bestaan. In het leven van een gelovige kan de Heer Jezus zichtbaar worden. Dit kenmerkt zich door levensheiliging en het vertonen van de gezindheid van Christus.
Wij geloven dan ook dat medewerkers van de Oase gehoor moeten geven aan Gods wens om regelmatig samen te komen voor de erediensten, bijbels onderwijs, gebed en onderlinge gemeenschap. 
De Heer Jezus Christus gaf aan alle gelovigen de opdracht in de hele wereld het Evangelie te verkondigen. En dit is voor alle medewerkers het allergrootste belang: werken voor Hem die ons liefheeft en Zichzelf voor ons gegeven heeft.