De Oase Stichting OASE ANBI Meerjaren beleid

Meerjaren beleid

Tot 2007 is het stichtingsbestuur in grote mate uitvoerend vormgegeven. Na een evaluatie en herijking van doelstellingen, is een meerjarenbeleid omschreven waarin de volgende richtlijnen zijn vastgelegd om te realiseren tussen 2007 – 2012:

• Bestuur voert strategisch beleid op hoofdlijnen
• Commissies krijgen meer verantwoordelijkheid en krijgen mandaat voor uitvoering en het delegeren van taken. Het bestuur faciliteert dit met plannen en budgetten.Duidelijke visie en koers
• Goed netwerk met andere christelijke organisaties (en waar nodig mogelijkheid van samenwerken)
• Optimaal benutten van mogelijkheden (accommodatie en nieuw gebouw).

Hierbij zijn de visie en missie concreet omschreven met de volgende bewoording:

Visie

Het aanbieden en verzorgen van evangelisatie en geloofsopbouw voor jongeren is het belangrijkste onderdeel van de visie. Hiervoor willen we optimaal gebruik maken van de beschikbare accommodatie en de faciliteiten en zo nodig deze verder opbouwen. Hierbij gaat kwaliteit voor snelheid. De stichting werkt volledig met vrijwilligers. Het voornemen is om dit zo mogelijk te handhaven.

Missie

Het aanbieden en verzorgen van:
* evangelisatie en geloofsopbouw onder jongeren
* optimaal gebruik van de accommodatie en faciliteiten
* training van jeugdwerkers

Eind 2015 heeft het bestuur stilgestaan bij de huidige inrichting. De commissiestructuur is een goede keuze geweest, maar door de wisselingen in de afgelopen jaren, heeft het ook enkele aandachtspunten opgeleverd. Met name de personele besetting en de borging naar het bestuur toe, vanuit de commissies, is een aandachtspunt. Daarnaast is er de nodige aandacht voor de continuïteit bij de overdracht of opvolging van medewerkers.
Van de oorspronkelijke 3 commissies zijn er voorlopig maar twee actief. Binnen de commissies zijn duidelijke beschrijvingen van de rollen en taken en de onderlinge verantwoordelijkheden.
PR voor de stichting valt onder de Oasekampcommissie omdat het organiseren van de zomerkampen de belangrijkste activiteit betreft en daarvoor een goede beeldvorming nodig is.
Na een aantal pogingen om brede activiteiten gedurende het schooljaar te organiseren op het terrein, is besloten de Activiteitencommissie langer tijd te geven om te ontwikkelen en te groeien.

Bestuurlijke verantwoording

De afgelopen decennia zijn er vele bouwkundige verbeteringen doorgevoerd op het terrein, waarmee de facilliteiten toekomstbestemdig zijn. Zo zijn er 6 nieuwe blokhutten gerealiseerd (5 voor stafruimte en 1 voor de technische ruimte voor het zwembad) en is een professioneel zwembad in eigen beheer aangelegd en in gebruik genomen.
In 2015 is de nieuwe beheerderswoning gereed gekomen en heeft het beheerdersechtpaar er zijn intrek in genomen. Dit traject heeft van 2011 – 2015 gelopen en is onder regie van een projectgroep uitgevoerd.
De organisatie van zomerkampen gedurende de zomerperiode wordt georganiseerd vanuit de Oasekampcommissie. De Oasekampcommissie heeft een vaste samenstelling (kampcoördinatie, administratie, keukencoördinatie, bestuursdelegatie).
De Oasekampcommissie organiseert in totaal 24 kampen gedurende 6 weken zomervakantie en een 25ste kamp als reünie in de herfstvakantie. Per kamp is een team van 4 tot 8 mensen en per week een team van 12 stafmedewerkers (coördinatie, keukenpersoneel, technisch personeel). De samenstelling van de kamp- en keukenteams wisselt jaarlijks.
Voor de uitvoering van de zomerkampen wordt gestreefd naar hoge mate van kwaliteit en professionaliteit en wordt een actief toelating- en trainingsbeleid gevoerd om medewerkers voldoende te equiperen.
Er vindt training en toerusting plaats tijdens de frequente overlegmomenten binnen de organisatie. Tijdens de jaarvergadering voor alle medewerkers, tijdens de halfjaarlijkse vergadering voor de praktische leiders en tijdens het trainingsweekend voor beginnende en herintredende leiding.
Vanaf 2014 wordt voor de toerusting van de medewerkers gebruik gemaakt van het trainingsprogramma van stichting Chris. Hiermee wordt een driejaarlijks programma aangeboden voor de medewerkers en wordt gestreefd om actuele vaardigheden en kennis te borgen binnen de organisatie.
In 2015 is besloten om ingaande 2016 te werken aan voldoende opgeleide BHV-ers per week. Hiervoor zal tijdens het trainingsweekend 2016 een eerste BHV cursus op het eigen terrein worden verzorgd.
Het beheer van de accommodatie wordt gecoördineerd door een vrijwillig beheerdersechtpaar. De boekingen van de accommodatie gedurende de weekenden, buiten het zomerseizoen en buiten de eigen activiteiten, worden door de beheerder uitgevoerd. Doelstelling is om de weekenden van april tot en met oktober volgeboekt te hebben.
De opbrengsten vanuit de exploitatie van de weekenden worden aangewend om de verblijfskosten voor de kinderen gedurende de zomerweken laag te houden.

Activiteiten in 2013

 • Organiseren van zomerkampen
  Gerealiseerd: 23 kampen gedurende de zomer, 1 reünie weekend
 • Voorbereiding nieuwbouw beheerderswoning
  Gerealiseerd: vooronderzoek, ontwerp, vergunningentraject, tijdelijke woonruimte beheerdersechtpaar gerealiseerd in bestaande bebouwing
 • Nieuwe opslag voor materialen en spellenmagazijn
 • Fondswerving opstarten voor de nieuwbouw beheerderswoning
  Gerealiseerd: 170.000 advertorials verspreid en 4200 adressen gericht benaderd
 • Beheer van de accommodatie:
  28 geboekte weekenden
  16 geboekte (mid)weken

Activiteiten in 2014

 • Organiseren van zomerkampen
  Gerealiseerd: 19 kampen gedurende de zomer, 1 reünie weekend
  Aantal deelnemers: 522
  Aantal leiding: 178
 • Uitvoering nieuwbouw beheerderswoning
  Gerealiseerd: sloop en nieuwbouw van beheerderswoning op dezelfde locatie.
 • Training en toerusting van medewerkers
  Gerealiseerd: 3 trainingsmomenten met in total 6 verschillende modules van stichting Chris, opleiding tot kinder- en tienerpastoraat
 • Beheer van de accommodatie:
  30 geboekte weekenden
  13 geboekte (mid)weken

Activiteiten in 2015

 • Organiseren van zomerkampen
  Gerealiseerd: 20 kampen gedurende de zomer, 1 reünie weekend
  Aantal deelnemers: 621
  Aantal leiding: 216
 • Uitvoering nieuwbouw beheerderswoning
  Gerealiseerd: oplevering nieuwbouw, verhuizing beheerdersechtpaar, herbestemming aangepaste tijdelijke woonruimte voor kantinewerkzaamheden en boekentafel/ workshopruimte.
 • Training en toerusting van medewerkers
  Gerealiseerd: 3 trainingsmomenten met in total 6 verschillende modules van stichting Chris, opleiding tot kinder- en tienerpastoraat
 • Public Relations
  Gerealiseerd: uitgifte kampfolder, presentaties op beurzen (contactdagen, Navigator weekend)
 • Beheer van de accommodatie:
  30 geboekte weekenden
  14 geboekte (mid)weken