De Oase Stichting OASE ANBI Inrichting bestuur en organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Geert Rutgers, voorzitter
Wijnhold Wijnholds, secretaris
Erik Zuurman, penningmeester
Bart Kramer, algemeen lid
Pieter van Dijk, algemeen lid
Martin Lieftink, algemeen lid

Dagelijks Bestuur (DB)
Het DB houdt zich bezig met hoofdlijnen van het beleid en bewaakt de visie. 1 keer per 2 jaar vindt evaluatie en herijking van de structuur plaats inclusief functioneren commissies.
Het DB bestaat uit:
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester

Het DB heeft mandaat om de tussentijds wijzigingen en investeringen goed te keuren tot een bepaald niveau.

Algemeen Bestuur (AB)
Wordt gevormd door het voltallige bestuur, waarbij een link naar alle commissies is gewaarborgd.

Commissies
De werkzaamheden zijn verdeeld over diverse commissies. Voor een commissie is een bestuurslid contactpersoon. In een aantal gevallen is het bestuurslid de voorzitter van een commissie.

Bestaande commissies:
Oasekampcommissie, waaronder:
> Organisatie kampwerk
> Keukencommissie
> Public Relations
> Administratie kampwerk

Terreincommissie, waaronder:
> Gebouwen onderhoud
> Terrein onderhoud
> Organisatie onderhoudswerkweken