De Oase Stichting OASE ANBI Financiële gegevens

Bekostiging
De stichting werkt volledig met vrijwilligers. De werkzaamheden voor de organisatie van de kampen, de weekenden, beheer van de accommodatie, onderhoud van gebouwen en terreinen worden uitgevoerd door medewerkers die daarvoor geen vergoeding ontvangen.
Gemaakte onkosten (waar onder reiskosten en materiaal kosten) kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.
Enkele ondersteunende zaken die dermate bepalend zijn voor de continuïteit van de activiteiten, worden zakelijk ingekocht. Hieronder vallen (in 2013) onder meer het drukwerk, vormgeving en website.

De deelnemers van de kampen betalen een door het bestuur vastgestelde kampprijs. Voor overnachtingen op de accommodatie stelt het bestuur jaarlijks de hoogte van de prijs per nacht vast. De opbrengsten uit de exploitatie van de accommodatie worden aangewend om de kampprijs voor zomergasten laag te houden.
Door middel van giften blijft reductie op de kampprijs voor minder draagkrachtigen mogelijk. Een vaste achterban draagt hierin bij.

Aanschaf en aanleg van onder andere de accommodatie, een zwembad en stafruimten zijn mede mogelijk gemaakt door giften en renteloze leningen. Deze leningen worden jaarlijks afgelost.

Financiële verantwoording 2012

Financiële verantwoording 2013

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2018